تبلیغات
صدای سرزمین مادری - ژاپن پیش و پس از زلزله فاجعه بار

ژاپن پیش و پس از زلزله فاجعه بار


نشانگر موس را رو عکس به چپ و راست حرکت دهید!

http://www.liberation.fr/seisme-japon-mars-2011-avant-apres.html