تبلیغات
صدای سرزمین مادری - هر پیام آسمانی، یک کبوتر است، حبس کبوتر شایسته نیست، در پرواز ....

 

 May the most compassionate always be with you

در پناه مهربانترین


8beheshtgroup_gift_of_the_day_220e_m.jpg

 

هر پیام آسمانی، یک کبوتر است، حبس کبوتر شایسته نیست، در پرواز ....

 

 

8Behesht-219(let's live)زندگی کنید.pps8Behesht-219(let's live)زندگی کنید.pps
861K   View   Download