تبلیغات
صدای سرزمین مادری - زن و شوهر

 کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است.
 
. کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است.
 
. کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.
 
. کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.
 
. کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.
 
. کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.
 
. کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.
 
. کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.
 
. کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.
 
. کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است.
 
. کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است.
 
. کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است.
 
. کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است.
 
. کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.
 
. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است.
 
. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است.